Leerplicht / verzuim / verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, er is sprake van leerplicht vanaf 5 jaar. Onderwijs is onmisbaar voor een goede voorbereiding voor een plek in de maatschappij. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen leren om naar school te gaan. Het is gebruikelijk dat een kind naar de basisschool gaat zodra het vier jaar wordt.

Leerplichtwet
In deze wet staan de spelregels rondom de leerplicht. De wet gaat er vanuit dat u:

  • uw kind inschrijft op een school;
  • ervoor zorgt dat uw kind de school bezoekt.

Uw kind is verplicht om onderwijs te volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag.

Verzuim/verzuimregistratie
Elke dag registreren de scholen welke kinderen aanwezig zijn. Wanneer een kind niet aanwezig kan zijn moeten ouders/verzorgers dit voor schooltijd, met opgaaf van reden melden. Is op school niet bekend waarom een leerling afwezig is, dan wordt dezelfde ochtend/middag contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de leerkracht dit bij de directeur. Deze schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt naar een oplossing.

Geoorloofd verzuim: 
Ziekte
Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U dient het wel meteen aan de school te melden. Wanneer uw kind regelmatig ziek gemeld wordt, kan de school aan de schoolarts of de leerplichtambtenaar vragen om een onderzoek in te stellen.

Godsdienst of levensovertuiging
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hoeft het niet naar school. Wel dient u dit twee dagen van te voren te melden aan de school.

Vier- en vijfjarigen
Tot uw kind zes jaar wordt, mag u het vijf uur per week thuishouden. U dient dit uiteraard wel aan de school te melden. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, dan heeft u speciale toestemming nodig van de directeur. Dat is mogelijk voor nog eens maximaal vijf uur.

Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur van de school neemt dan maatregelen, zoals omschreven in de leerplichtwet. Uiteraard neemt de directeur eerst contact met u op, om na te gaan wat er aan de hand is. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, schakelt deze de leerplichtambtenaar in. Ook probeert deze in overleg met u tot een oplossing te komen.

Extra verlof en leerplicht
In principe moet iedereen zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of familiebezoek in het buitenland. In de leerplichtwet is opgenomen dat de directeur in bijzondere gevallen toestemming mag geven voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties. Deze uitzondering geldt alleen voor ouders, die door hun beroep geen vakantie kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. In dat geval heeft u een schriftelijke verklaring nodig van uw werkgever, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt gaan. De directeur mag hier slechts één keer per jaar toestemming voor geven, voor ten hoogste tien dagen. In de leerplichtwet staat dat deze regeling niet kan worden toegepast voor de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering van deze regeling geen recht is. Het gaat dus niet om snipperdagen; ze kunnen niet worden opgespaard en het is evenmin mogelijk zo nu en dan een losse dag op te nemen.

Gewichtige omstandigheden en verlof
In een aantal gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen:

  • Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover het niet buiten schooltijd kan worden geregeld;
  • Voor een verhuizing ten hoogste voor 1 dag;
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van het kind;
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad in overleg met de directeur;
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in overleg met de directeur;
  • Bij een 25, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
  • Voor een andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, met uitzondering van vakantieverlof.

Verlof aanvraag
Wanneer u een verzoek voor verlof korter dan tien dagen wilt aanvragen, moet u dit ruim van tevoren schriftelijk en met opgave van redenen doen bij de directeur van de school.

Formulier: 

Hebt u een dienstbetrekking, dan moet u een werkgeversverklaring kunnen overleggen.

U ontvangt schriftelijk bericht van de directeur of het verzoek wel of niet wordt toegestaan.

Als u een aanvraag indient voor een periode langer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze geeft u schriftelijk bericht. Bij een afwijzing kunt u bezwaar aantekenen. In de beschikking van de leerplichtambtenaar staat, hoe u dit kunt doen.

Meer informatie over leerplicht is beschikbaar op de school. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente.