Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op onze school wordt gevormd door twee ouders en twee personeelsleden.

In het MR- reglement staat nauwkeurig uitgewerkt welke rechten de MR heeft. In grote lijnen kan dat als volgt worden samengevat:

De MR kan over alle zaken die met onderwijs te maken hebben advies uitbrengen of voorstellen doen. Verder staat precies omschreven waarover de raad instemmingbevoegdheid heeft.

De MR heeft de taak om openbaarheid en onderling overleg te bevorderen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit: Ellen Hylkema (secretaris) en Monique Zuidema (oudergeleding), Marja Damstra (voorzitter) en Cornelia Postma (personeelsgeleding).